Kako prodati ili kupiti nekretninu

Prodaju ili kupovinu nekretnine, najsigurnije je obaviti preko posrednika. Klijenti su ponekad u dilemi kako da pronađu pravu agenciju za jedan od najvažnijih poslova u životu.

Ako ne znate kome da se obratite za kupovinu ili prodaju nekretnine, pozivamo vas da nas posetite u našem uredu zato što se ovim poslom, uspešno bavimo već tri desetljeća.

Obaveza svakog posrednika je da sa klijentom kome pruža uslugu zaključi Ugovor o posredovanju. Molimo Vas da ga pročitajte pre potpisivanja i da nam skrenete pažnju na eventualne nejasnoće.

Nudimo Vam mogućnost zaključivanja EKSKLUZIVNOG UGOVORA O POSREDOVANJU, koji prodavcu daje status privilegovanog klijenta. Takav prodavac ima svog agenta, koji je potpuno posvećen ekskluzivnoj prodaji nekretnine, što uz maksimalno oglašavanje, vodi ka sigurnoj i brzoj realizaciji uz postizanje najviše cene.


Obaveze kupca i prodavca

Kupac

Kupac je u obavezi da agentu koji prezentuje nepokretnost, potpiše Potvrdu o obavljenom gledanju nepokretnosti, kao i da mu pokaže ličnu kartu. Ovo je direktna posledica sprovođenja odredbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, čiji su obveznici i posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti.

Posrednik je dužan da:
  1. utvrdi identitet stranke
  2. proveri identitet stranke na osnovu dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora (čl.7).

Radnje i mere iz čl.7 ovog zakona, obveznik (tj. posrednik) vrši pri uspostavljanju poslovnog odnosa (čl.8).

Prvo što treba da uradi kupac koji podiže kredit za kupovinu nekretnine, je da obavi razgovor sa savetnikom u svojoj banci, kako bi znao na koliki iznos kredita može da računa. To je veoma važan podatak za kupčevog agenta, kako bi mogao da napravi realan plan za gledanje odgovarajućih nekretnina.

Kupac je dužan da na overu Ugovora donese izvod iz matične knjige venčanih (ako je u braku) ili, Izvod iz matične knjige rođenih (ako nije u braku), zbog obaveze Javnog beležnika da utvrdi, da li će nekretnina koja se kupuje biti zajednička imovina bračnih drugova, ili posebna imovina kupca.

Najčešći iznos kapare je 10% od ugovorene cene, mada klijenti mogu dogovoriti i drugačije, a kupac ovaj iznos uobičajeno isplaćuje posle overe Predugovora, u kešu ili preko računa.

Kupac ima obavezu da isplati kupoprodajnu cenu, na način i u vreme koje je predviđeno Ugovorom o kupoprodaji.

Kupac ima rok od 30 dana, od dana overe Ugovora, da podnese prijavu i prateću dokumentaciju, za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, oslobađanje od ove obaveze ili za refundaciju PDV-a. Isti rok važi i za prijavljivanje poreza na imovinu.

Uobičajeno je da kupac plaća overu kod Javnog beležnika i transfer sredstava u banci, sa svog računa na račun prodavca.


Prodavac

Prodavac je u obavezi da izmiri sve račune za komunalije i porez na imovinu i da dokaz o tome, dostavi na uvid kupcu, pre overe Ugovora.

Preporuka je da prodavac otvori račun u banci kupca, da bi se troškovi transfera novca, sveli na minimum.

Prodavac ima obavezu da posle overe Ugovora o kupoprodaji i isplate kupoprodajne cene, naknadno overi Izjavu o isplati u celosti (clausula intabulandi), bez koje kupac ne može da upiše svoje pravo svojine.

Posle isplate, prodavac ima obavezu da kupcu, preda svu originalnu dokumentaciju vezanu za nekretninu koju mu je prodao, potvrde o plaćenim računima za komunalije i porez na imovinu, kao i ključeve prodate nekretnine.

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?